.
නව යුගය
යනෙන මග තොටකවත්
නැහැනෙ හොද සිහියක්
තවකෙක් ඇගේ හැපුනත්
නෑ කරන්නේ තැකුමක්

පෙනෙන ගැටෙනා ලොවට වැඩියෙන්
අතේ රැදි උපකරණයක් ඇසුරෙන්
ඩේට බැම්මෙන් බැදන් උන් උන්
සමාජයටම පිළිලයක් වෙන්

විකිපීඩියා නොමැතිම කොමන් සෙන්ස් නැත
ගූගල් එකත් නැත්නම් වෙන බසකුත් නොදනිත
ටච් ෆෝන් නැත්නම් නින්ද යන් නැත
අම්ම ගැනවත් ඒ කැක්කුම නම් නැත

@темы: стихи, иностранные языки, дневник