Записи с темой: дневник (список заголовков)
19:55 

Красивые стихи... знать бы ещё перевод))

.
නව යුගය
යනෙන මග තොටකවත්
නැහැනෙ හොද සිහියක්
තවකෙක් ඇගේ හැපුනත්
නෑ කරන්නේ තැකුමක්

පෙනෙන ගැටෙනා ලොවට වැඩියෙන්
අතේ රැදි උපකරණයක් ඇසුරෙන්
ඩේට බැම්මෙන් බැදන් උන් උන්
සමාජයටම පිළිලයක් වෙන්

විකිපීඩියා නොමැතිම කොමන් සෙන්ස් නැත
ගූගල් එකත් නැත්නම් වෙන බසකුත් නොදනිත
ටච් ෆෝන් නැත්නම් නින්ද යන් නැත
අම්ම ගැනවත් ඒ කැක්කුම නම් නැත

@темы: стихи, иностранные языки, дневник

19:28 

***

22:48 

***

Я прошла "Тест на сексуальность, сексуальны ли вы?"

Тест на сексуальность
ВАША СЕКСУАЛЬНОСТЬ - Результаты теста
сексуальность25 (сильная)
эксгибиционизм 2 (отсутствует)
гомосексуализм 2 (отсутствует)
мазохизм 7 (слабый)
садизм 1 (отсутствует)
полигамия 3 (отсутствует)
извращенность 4 (отсутствует)
анимализм 4 (отсутствует)
нарциссизм 3 (отсутствует)
вуайеризм 10 (круто)
половой инстинкт 37 (средний)
Пройти "Тест на сексуальность" здесь

@темы: дневник, тест

21:13 

***

Ночь не может длиться вечно...
Какой бы бесконечной она ни казалась, какой бы тёмной ни была,
за ней всегда следует рассвет нового дня...©





@темы: ночь, музыка, дневник, гиф, цитата

14:47 

СКАЗКА "ЗОЛУШКА"

-Почему Вы плачете, милая девушка?
Золушка поспешно вытерла глаза рукавом и обернулась на голос.
На заборе, болтая ногами, сидел и наблюдал за ней незнакомый паренек -
едва ли старше самой Золушки, одетый в какие-то невнятные лохмотья и босой.
Хочу и плачу. Тебе-то что за дело?
-А что, и спросить нельзя?
-Можно, - буркнула Золушка.- только нечего обзываться.
-Я не обзывался! Я назвал Вас милой де...
-Сейчас в глаз получишь, - мрачно предупредила Золушка.
-Ну хорошо, - ухмыльнулся парнишка.- Тогда попробуем так. Эй ты, противная тетка, чего ревешь?
Золушка прыснула со смеху и отмахнулась от зубоскала.
-Да ну тебя! Хочу и реву.
-А может, я помочь хочу?
-Да?- Золушка иронично подняла бровь.- Ну, помоги, если хочешь.
Мне как-раз надо еще посадить сорок розовых кустов. И перебрать мешок ячменя и проса.
Незнакомец скривился.
-Не, это я не умею. Извини.
-А что ты вообще умеешь?
Парнишка задумался и простодушно заявил:
-Да ничего, вообще-то.
-А чего же тогда помощь предлагаешь?
-А я и не навязываюсь, между прочим! Просто подумал...
-Что?
-Ну... может, тебе какое-нибудь чудо нужно?
-А ты что, волшебник? Ты же говорил, что ничего не умеешь.
-Я - нет. Но моя крестная - фея.
-Врешь.
-Не вру.
-Все-равно врешь.
-Ну ладно, пусть вру. А если бы не врал - чего бы ты хотела?
Золушка задумалась.
-А твоя крестная может превратить тыкву в карету?
-Может. А зачем?
-Чтобы поехать на бал.
Паренек присвистнул.
-На ба-ал? А что тебе там делать, на балу?
-А что, нельзя?!- вспыхнула Золушка.- Думаешь, я всем только праздник испорчу своим присутствием?
-Нет, что ты!- замахал руками парнишка и едва не свалился с забора, - я не то имел в виду!
Просто... ну что там интересного? Бал как бал. Все ходят, расшаркиваются, говорят всякую чушь - тоска смертная!
-Опять дразнишься!
-Да нет же! Я сам... я бы сам оттуда убежал при первой возможности!
Золушка оглядела нескладную фигуру паренька, его лохмотья и босые ноги и откровенно фыркнула.
-Да тебя бы туда и не пустили.
-Это верно, - облегченно засмеялся тот.
Золушка вздохнула.
-А мне бы хоть одним глазком...
-Да на что там смотреть?
-На принца.
Парнишка задумчиво уставился куда-то в небо над головой Золушки.
-А что - принц? Подумаешь, принц...
-Он, говорят, красивый.
-Врут, наверно.
-Может, и врут, - согласилась Золушка.- Вот я бы сама и посмотрела. Никогда не видела живых принцев.
-Да чего на них смотреть...- парнишка колупнул ногтем краску на заборе.- Принц, не принц... ерунда это всё.
-А вот и не ерунда!
-А вот и ерунда!
-А вот... а если ерунда, то и говорить тогда не о чем! И вообще, мне надо просо перебирать!
Золушка отвернулась и всхлипнула. Парнишка подумал секунду - и спрыгнул с забора во двор.
-Ладно уж. Давай помогу.
-Отстань.
-Ну что ты как маленькая! Обиделась...
Золушка утерла нос и решительно задрала его вверх, смерив мальчишку презрительным взглядом.
-Ты же не умеешь перебирать зерно?
-А ты меня научишь, - паренек неуверенно улыбнулся и протянул руку.- Мир?
Золушка вздохнула и хлопнула его по ладони.
-Мир.
Парнишка быстро взглянул на небо; солнце стояло уже высоко, но до полудня оставалось часа полтора.
Это хорошо, потому что он еще успеет вернуться домой в срок. А ровно в полдень заколдованные лакеи снова
превратятся из крыс в людей - и тут такое начнется..! Да и неудобно будет оказаться перед девушкой в королевских одеждах.
Еще опять решит, что над ней издеваются. Принц никогда не перебирал ячменя и проса. Ему очень хотелось попробовать.

Бормор Пэсах

@темы: сказка, напочитать, дневник

12:18 

А где же блинчики???

Вчера подруга рассказала.
Едет она, уставшая и замученная, с работы домой, вся в мыслях о том, что дома предстоит долго
и мучительно готовить обед, кормить мужа, мыть посуду и т.п. Наконец, доходит до родной квартиры,
любимый муж открывает ей дверь, помогает снять пальто и при этом загадочно улыбается.

"Чувствуешь, - говорит, - какой приятный запах?". Она принюхивается и, действительно,
чует аж в коридоре чудный запах Еды. "Блинчики!!!" - с улыбкой говорит муж.
Жена, счастливая от того, что такой заботливый и умелый муж уже все сделал сам, радостно спешит на кухню.
Там - погром и грязная посуда, но что это по сравнению с его подвигом! Она ищет глазами еду, но не видит ее.
"А где же блинчики???" На что муж отвечает: "А! Так это на лестнице пахнет. Соседи, видно..."

@темы: дневник, дела житейские, напочитать

21:30 

***

Прошлое – это то, что можно мысленно увидеть, но чего нельзя коснуться...



(здесь должна быть музыка)... потом добавлю может,
ещё не придумала какую, классическую или что то другое))

@темы: цитата, мысли и чувства, дневник, гиф

18:45 

Из дневника Исландской девушки

Привет! Меня зовут Гудмундур–Сольвейг Сигурдсдоттир, а моего приятеля Дагур Бергторусон Гудмундссон.
Мы решили посмотреть на вулкан Эйяфьйатлайокудль. Из Сейдаруксроукюр поехали в Мирдальсйёкюдль,
Снайфедльсйёкюдль, потом через Харбнафьордур в Брюнхоульфскирья и Каульдвафельсстадюр,
мимо Хваннадальсхнукюр и Ватнайекюдль, потом в Тунгнафеллсёкюдль, Стиккисхоульмур,
Нескаупстадур, Фаскудфьордур, Альдейярфосс, Керлингарфьоль и Мюрдальстйокуль.
Приехали. Вулкан как вулкан.

@темы: дневник, напочитать

01:06 

СКАЖИ, ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ

1. Кто ты мне - знакомый, друг или враг?
2. Что тебе понравилось (или не понравилось) в моём дневнике?
3. Во мне больше радости или грусти?
4. Каково твоё первое впечатление обо мне?
5. Если я позову на помощь, придёшь?
6. Если понадобится помощь, позовёшь?
7. Что ты думаешь обо мне?
8. В разведку пошёл(ла) бы со мной?
9. Если нужно будет, напьёшся со мной?
10. При необходимости ложе со мной бы разделил(а)?
11. А приставать стану - убежишь или поддашься?
12. На какую неофициальную встречу или куда ты хотел(ла) бы пойти со мной?
13. Опиши меня одним словом.
14. Если бы смог(ла ) отдать мне что угодно, что бы это было?
15. Поместишь такой пост себе в дневник, чтобы посмотреть что я о тебе скажу?

@темы: вопрос, ???, дневник

Sensory memory

главная